1812z

介绍

一只咸鱼

为什么来白的博客?

只是自己博客实在运营不下去,反正也是热爱,哪里水文章都一样 ┐(´-`)┌ 顺便是对b站视频的文字补充

社交媒体

  • 哔哩哔哩:1812z
  • QQ:3241772893
  • Github:1812z

赞助者

TIME NAME
2022-05-05 Alex_xili 30.00
2022-05-14 Jesus 4.03[贝壳]
2022-05-21 洛洛起不到名字了 13.44[贝壳]
2022-08-20 金雷14569 1.34[贝壳]